Onze visie op Behandeling

Bij Focuz werken we niet zozeer diagnose/classificatie gericht. We zijn vooral bezig met wat het kind, de ouders en de school nodig hebben om het functioneren van het kind te verbeteren. Wanneer een diagnose toch helpend kan zijn voor het verbeteren van het functioneren van het kind, wordt deze in samenspraak met ouders en kind gesteld.

We werken op een integrale en systeemgerichte manier, waarbij er breed wordt gekeken en op een oplossingsgerichte manier wordt gewerkt. Dus we nemen in ons werk ook de omgeving waarin het kind functioneert (school, gezin, etc.) mee en zetten die, waar mogelijk, in om bij te dragen aan de oplossing.

De basishouding bij het geven van therapie binnen Focuz is de ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie. De therapeutische grondhouding van ACT is gericht op het leren omgaan met psychische klachten en belemmeringen, anders kijken naar eigen cognities en leren openstaan voor verandering.

Door zorg op maat aan te bieden kunnen ouders samen met hun kind ontdekken wat de beste mogelijkheden voor behandeling van het kind zijn en hoe de ontwikkeling het best gestimuleerd kan worden. Het gehele traject vanaf diagnostiek tot en met behandeling en begeleiding wordt door één behandelteam uitgevoerd. Met één hoofdbehandelaar als verantwoordelijke. Wij zullen alleen doorverwijzen in geval van zeer gecompliceerde problematiek en als onze ambulante hulp bijvoorbeeld niet toereikend blijkt.

Hieronder ziet u een greep uit de behandelvarianten die Focuz hanteert. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van meerdere varianten.

Psycho-educatie

In psycho-educatiegesprekken wordt uitleg gegeven over mogelijkheden en onmogelijkheden die een kind of jongere heeft ten gevolge van een de problemen (bijv. ADHD, Autisme, beperkte intelligentie). Een kind of jongere kan zichzelf zo beter leren begrijpen, wat frustraties helpt verminderen of weg kan nemen. Het kind wordt geholpen om te accepteren wat moeilijker voor hem is en hoe hij daarmee om kan gaan. In deze gesprekken wordt ook aandacht besteed aan de sterke kanten van het kind en het bevorderen van een positief zelfbeeld.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

In de cognitieve gedragstherapie richten we ons direct op het interne denkgedrag van een kind. We kijken dan naar hoe een kind informatie verwerkt. We bespreken met het kind gedachten, voorstellingen en fantasieën. Wat denkt en voelt een kind als hij of zij iets doet? Soms kan het zo zijn dat een kind de informatie foutief verwerkt. Als een kind meer controle krijgt over zijn gedachten en gevoelens dan kan het zo zijn gedrag beter leren afstemmen op de sociale omgeving. Zo kunnen storende gedachten bijvoorbeeld worden omgezet in alternatieve, meer realistische gedachten.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Er wordt vanuit gegaan dat nare gebeurtenissen, die hebben geleid tot trauma, niet goed verwerkt zijn waardoor het kind of de jongere er last van blijft houden. Door het beeld weer boven te halen, de cognitie (gedachte) duidelijk te krijgen en de afleidende stimulus (oogbewegingen) wordt de nare ervaring alsnog verwerkt (de lading eraf gehaald) en kan de jongere een andere cognitie over zichzelf, daarvoor in de plaats zetten. Als de herinneringen aan die nare gebeurtenissen beter zijn opgeslagen, zullen ook de problemen verminderen of verdwijnen.

Medicatie

Medicatie kan als ondersteunende behandeling geadviseerd worden en wordt vrijwel altijd gecombineerd met een van bovengenoemde behandelingen. De keuze van de behandeling, voor- en nadelen, en mogelijke bijwerkingen worden uitvoerig door de kinderarts van Focuz met de ouders besproken om te onderzoeken of het helpend kan zijn voor uw kind.

Ouderbegeleiding

Het doel van deze begeleiding is om als ouders om te leren gaan met moeilijk gedrag. Hoe voed je op een interactieve, sensitieve manier op, zonder de regie te verliezen? Op welk functioneringsniveau kan je je kind tijdens welke leeftijdsfase aanspreken?

Beter Bij de Les & Breinhelden

Zowel ‘Beter Bij de Les’ als ‘Breinhelden’ zijn trainingen gericht op het bevorderen van de executieve functies bij kinderen. Het doel van deze trainingen is dat het kind de strategieën en vaardigheden, die hij/zij krijgt aangereikt tijdens individuele sessies, gaat toepassen in de klas. Tijdens de training worden er ook ouder- (en leerkracht) sessies verzorgd door de trainer. In deze sessies worden zowel de ouders als de leerkracht elk op eigen wijze betrokken bij de training. Naast de nodige achtergrond informatie over executieve functies in de klas en de adviezen daaromtrent, kan de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen ouders, leerkracht en behandelaar tot een goed individueel behandelaanbod leiden voor het kind.

Remweg

Remweg is een  behandeling die bedoeld is voor impulsieve, drukke kinderen met aandachtsproblemen. Deze training wordt in individuele sessies gegeven en is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar op de basisschool. Iedere sessie heeft een vaste structuur, waarbij iedere keer een nieuw thema wordt besproken, een nieuwe vaardigheid wordt aangeleerd en vervolgens wordt  ingeoefend. Het inoefenen gebeurt met instructiebladen en werkbladen. Ook krijgt het kind iedere sessie huiswerk mee wat thuis gemaakt wordt. Hier is voor gekozen omdat er zo op verschillende momenten geoefend kan worden met de nieuwe vaardigheid. Daarnaast krijgen de ouders op deze manier meer inzicht in wat er tijdens de sessies op school gebeurt.

Verder naar Praktische zaken