Privacy

In deze privacyverklaring leest u hoe Focuz behandelcentrum met persoonsgegevens omgaat.

Focuz behandelcentrum gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van betrokkenen. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:
– Dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn.
– Dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens.

Onder betrokkenen verstaan we:

 •  Iedereen die bij ons behandeling/begeleiding krijgt of wil krijgen.
 •  Iedereen die bij ons op wat voor een manier ook meewerkt aan de behandeling.
 •  Iedereen die bij onze organisatie werkt.
 •  Iedereen die een zakelijke relatie met Focuz behandelcentrum heeft.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto, etc. De wet onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Dergelijke gegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras en godsdienst.

Binnen Focuz behandelcentrum hebben alleen personen toegang tot de (bijzondere) persoonsgegevens die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan wet- en regelgeving. Deze personen hebben ten aanzien van de (bijzondere) persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht en een verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg van deze privacyverklaring alleen de term ‘persoonsgegevens’ gehanteerd.

Om goede zorg te verlenen verwerkt Focuz behandelcentrum persoonsgegevens.

Bewaartermijn

We bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is en wettelijk toegestaan is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn volgens wettelijke richtlijnen.

Delen met derden

We verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer dit in het belang is van de cliënt (bv. school en huisarts). Daartoe vragen wij direct bij aanvang toestemming. Bij aanvang kunt u aangeven indien u wilt dat er niet gedeeld wordt, maar ook op een later tijdstip kunt u dit kenbaar maken. Doe dit dan alstublieft schriftelijk aan de balie. Zij zorgen dan dat dit verder gecommuniceerd wordt. Focuz behandelcentrum sluit met organisaties, die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bv. leverancier van ons elektronisch patiëntendossier en de leverancier van testsoftware) , een verwerkersovereenkomst zodat sprake is van een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Focuz behandelcentrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Inzien:
  Wilt u uw dossier inzien, vraag het uw behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als u uw dossier inziet. 
 • Corrigeren of verwijderen: 
  Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u die laten corrigeren of verwijderen. U heeft dit recht tenzij de gegevens nodig zijn om de overeenkomst tussen u en Focuz behandelcentrum uit te voeren of dat bewaren van de gegevens wettelijk bepaald is.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking:
  Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens.
 • Intrekken van een gegeven toestemming:
  Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming. U hebt altijd het recht om gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan zo snel mogelijk stoppen. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Focuz behandelcentrum. Voor cliënten is dat de regiebehandelaar. Het is belangrijk dat u zich hierbij kunt legitimeren, zodat we weten dat de gegevens ook daadwerkelijk van u zijn.

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de ouders moeten instemmen met de behandeling. Uw kind en u hebben, met elkaars toestemming, recht op inzage in het dossier.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen een behandelingsovereenkomst aangaan, zonder toestemming van de ouders. Dat betekent ook dat alleen met toestemming van de jongere informatie of inzage in het dossier mag worden gegeven aan ouders of anderen.

Vragen, opmerkingen

Focuz behandelcentrum heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over privacy, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Klachten

Heeft u klachten over hoe Focuz behandelcentrum met uw persoonsgegevens omgaat? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Ook staat het u altijd vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.

Contact opnemen