Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd

Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd;
c. bezoekers van Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd contact opnemen of van wie Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd zijn vastgelegd. De buitenzijde van de praktijk, bij de lift en in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden na 14 dagen vernietigd;
e. tijdens een diagnostiek sessie worden geregistreerd door middel van video-opnames ten behoeve van de behandeling. Dit gebeurt enkel na nadrukkelijke toestemming van de betrokkene zelf. Deze camerabeelden worden binnen 4 weken na de sessie vernietigd.

3. Doeleinden verwerking
Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een diagnostiek en/of een geneeskundige (GGZ) behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite [www.focuz.wordpresslatenbouwen.nl];
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
f. Het voldoen aan een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden of te bewaren

4. Rechtsgrond
Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij, gemeentes, e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst en/of het verzenden van nieuwsbrieven, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)

5. Bescherming van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

6. Verwerkers
Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd persoonsgegevens verwerken. Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

7. Persoonsgegevens delen met derden
Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd deelt nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Doorgifte buiten de EER
Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd] ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

9. Bewaren van gegevens
Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: ten minste 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: maximaal 2 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, of maximaal 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure met nadrukkelijke toestemming van de sollicitant;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

10. Het gebruik van cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd maakt gebruik van:

Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;
Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij maken enkel gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren.

11. Wijzigingen privacy statement
Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

12. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd door een e-mailbericht te sturen naar info@focuz.wordpresslatenbouwen.nl met de vermelding “privacy”.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met door een e-mailbericht te sturen naar info@focuz.wordpresslatenbouwen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

11. Toezichthouder
De toezichthouder op de privacywetgeving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

© Focuz Behandelcentrum Kind & Jeugd
Mei 2018